VZN č.02/2020

Peter Badinka/ 15 decembra, 2020/ Dokumenty, Úradná tabuľa, Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post