VZN č.01/2020

Peter Badinka/ 15 decembra, 2020/ Dokumenty, Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post