Návrh VZN 1-2020 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku

Peter Badinka/ 8 decembra, 2020/

Návrh VZN 1-2020 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku

Share this Post