Návrh VZN o daniach a miestnych poplatkoch

Peter Badinka/ 30 novembra, 2020/ Dokumenty, Úradná tabuľa, Všeobecne záväzné nariadenia

Obec Šiatorská Bukovinka zverejnuje:

Návrh

Všeobecného záväzného nariadenia

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Šiatorská Bukovinka.

Share this Post