Návrh VZN 03/2022 o miestnych daniach a poplatkoch

Peter Badinka/ 28 novembra, 2022/ Dokumenty, Dokumenty súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva, Úradná tabuľa

Návrh VZN 03/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území  obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post