Zverejnenie – Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu

Peter Badinka/ 21 októbra, 2021/ Dokumenty, Ostatné súbory, Úradná tabuľa

Obec Šiatorská Bukovinka, zverejňuje informáciu o hodnotení navrhovanej činnosti a o začatí konania „Ložisko Šiatorská Bukovinka – ťažba andezitu“. Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na obecnom úrade v Šiatorskej Bukovinke. Kópie je možné vyhotovovať len na vlastné náklady. Pripomienky sa môžu podávať v podateľni obecného úradu do 30 dní od zverejnenia správy.

Dokumentácia a prílohy sú k nahliadnutiu aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lozisko-siatorska-bukovinka-tazba-andezitu-1

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisk k správe o hodnotení na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení dotknutou obcou podľa §65g ods. 3 zákona 24/2006 Z.z.

Share this Post