Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.6.2018

Marki007/ 12 júna, 2018/ Úradná tabuľa/ 0 comments

V mene starostu obce p. Badinku Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Šiatorskej Bukovinke, ktoré sa uskutoční 13.06.2018 /streda / o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Správa z uznesenia.
 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017.
 5. Schválenie použitia rezervného fondu.
 6. Schválenie použitia výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti.
 7. Schválenie ponuky na opravu toaliet v Dome smútku.
 8. Schválenie dotácií žiadateľom.
 9. Schválenie čerpania úveru na projekty.
 10. Schválenie zmeny rozpočtu z dôvodu úprav a investičných akcií.
 11. Diskusia.
 12. Schválenie uznesenia.
 13. Share this Post

Leave a Comment