Výrub drevín – oznámenie o začatí konania

Peter Badinka/ 6 novembra, 2023/ Úradná tabuľa

Na základe žiadosti fyzickej osoby, doručenej dňa 30.10.2023 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks orech s obvodom kmeňa predom neurčeným rastúcom na parcele č. 1104/1 register CKN v intraviláne, druh pozemku TTP.

Odôvodnenie žiadosti: Ohrozenie chaty v ich bezprostrednej blízkosti.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Šiatorskej Bukovinke počas pracovných hodín

V súlade s §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.siatbukovinka.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Šiatorská Bukovinka, Šiatorská Bukovinka 41, 98558 Radzovce alebo elektronicky na adresu ocusiat.buk@gmail.com

Share this Post