Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

Peter Badinka/ 30 novembra, 2020/ Dokumenty, Úradná tabuľa, Všeobecne záväzné nariadenia

Obec Šiatorská Bukovinka zverejnuje:

Návrh Všeobecného záväzného nariadenia

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šiatorská Bukovinka

Share this Post